Video e-participacija nevladnih organizacij v civilnem dialogu 2.0

Podani komentarji na osnutek predloga

Podane pobude in predlogi v zvezi z Osnutkom sprememb in dopolnitev Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (29. oktober, pdf, 45 kb).

Pripombe oz. komentarje, ki jih bo zainteresirana javnost vpisala v obrazec na vstopni spletni strani najkasneje do 26.10.2009, bo Pravno-informacijski center nevladnih organizacij v okviru projekta »NVO v procesu odločanja«, ki ga sofinancira TRUST za civilno družbo v Srednji in Vzhodni Evropi, zbral, uredil, ustrezno argumentiral in poslal na MJU.

Ministrstvo, druga ministrstva in pristojni organ samoupravne lokalne skupnosti morajo v postopku sprejemanja predpisov, ki lahko pomembneje vplivajo na okolje, omogočiti javnosti seznanitev z osnutkom predpisa in dajanje mnenj in pripomb. Z javnim naznanilom v svetovnem spletu pristojni organ obvesti javnost o kraju, kjer je osnutek predpisa dostopen, načinu in času dajanja mnenj in pripomb. Javnost ima pravico vpogleda in možnost dajanja mnenj in pripomb na osnutek predpisa v trajanju najmanj 30 dni.
{!jomcomment}