Dialog EP


Dobrodošli, Obiskovalec!
Prosimo, da se Prijavite ali Registrirate.    Ste izgubili geslo?
Go to bottom Pošlji odgovor Priljubljena: 0
TEMA: Izkušnje pri vzpostavljanju dialoga za EP
#52
Vprašanja za razpravo Pred 14 Leti  
1. Kako bi ocenili sodelovanje nevladnih organizacij in Evropskega parlamenta (odborov, poslancev,...) na podro?ju zdravja in ?lovekovih pravic?

2. Poznate kak�ne primere dobrega sodelovanja/uspe�nih pobud nevladnih organizacij?

Vljudno vabljeni k razpravi!

Tina Michieli
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
#53
Odg:Vpraanja za razpravo Pred 14 Leti  
Sodelovanja med Evropskim parlamentom in nevladnimi organizacijami na podro?ju zdravja in ?lovekovih pravic prakti?no ni. Razlog za to je manjko komunikacije med dravljani in najvijo evropsko institucijo. Temu pa verjetno botruje premalo naporov in volje z obeh strani.

Primo Verbi?
Drutvo za svobodo odlo?anja - SVOOD
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
#54
Dialog na podro?ju zdravja Pred 14 Leti  
Sodelovanje Evropskim parlamentom in nao organizacijo je skoraj zanemarljivo.

Marko Plateis
tudentska organizacija Univerze v Mariboru - OUM
Slovenska organizacija za toba?no kontrolo
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
#55
Odg:Dialog na podro?ju zdravja Pred 14 Leti  
Drutvo Vita se vklju?uje v pobude evropskih mre preko evropskega zdruenja Brain injury & family (BIF) in preko Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS).

Veronika Trdan
Drutvo Vita za pomo? po nezgodni pokodbi glave
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
#71
Slovenske organizacije in dialog z EP Pred 13 Leti, 11 Meseci  
Slovenske organizacije in dialog z Evropskim parlamentom

Nevladne organizacije lahko sodelujejo na nacionalni in evropski ravni na ve? na?inov. Velikokrat se zdi, da je pot do Evropskega parlamenta zapletena, a vendarle ravno Evropski parlament deluje zelo transparentno in ponuja iroko paleto monosti vklju?evanja dravljanov EU, kot so odprti forumi, pisma poslancem, itd.

Nevladne organizacije imamo e nekaj ve? poti preko katerih lahko sodelujemo z Evropskim parlamentom. Na primer lobiranje poslank in poslancev v EP, delo v medparlamentarnih skupinah, svetovanje poslancem EP, organizacija skupnih dogodkov v EP, akcije vplivanja na stali?a poslancev.

V nadaljevanju razprave so predstavljene izkunje nevladnih organizacij ENT - Slovenskega zdruenja za duevno zdravje in SZTK - Slovenske zveze za toba?no kontrolo na podro?ju dialoga z Evropskim parlamentom.
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
#72
ŠENT ()
Kliknite tukaj za ogled profila tega uporabnika
Rojstni dan:
Izkušnje pri vzpostavljanju dialoga za EP Pred 13 Leti, 11 Meseci  
Izku�nje pri vzpostavljanju dialoga za EP

�ENT – Slovensko zdru�enje za du�evno zdravje je organizacija, ki primarno deluje na podro?ju sociale, socialnega vklju?evanja ljudi s te�avami v du�evnem zdravju. �ENT je dru�tvo, ki deluje v javnem interesu na podro?jih socialnega varstva, zdravstva, izobra�evanja, zaposlovanja in drugih podro?jih, ki so v skladu s cilji delovanja dru�tva.

V pri?ujo?em projektu smo prevzeli nalogo koordinatorja na podro?ju zdravja. Kot ?lan razli?nih mre� doma in na evropski ravni na�a organizacija aktivno sodeluje pri vzpostavljanju dialoga z zakonodajnim telesom.

Na nacionalni ravni je sprejem Zakona o du�evnem zdravju je trenutno najbolj aktualna tema na podro?ju du�evnega zdravja. Zato je tudi interes po razpravi in dialogu s strani nevladnih organizacij, ki delujemo na tem podro?ju zelo velik. Skozi proces sprejema zakona se je z zakonodajalcem vzpostavila razprava v kateri smo nevladne organizacije, ki delujemo na podro?ju du�evnega zdravja aktivno sodelovale pri oblikovanju predlogov in komentarjev na predlog zakona. Sprejem zakona o du�evnem zdravju je na eni strani nujen predvsem zaradi pravne praznine zaradi katerih so uporabniki psihiatri?nih storitev v nevzdr�nem polo�aju. Na drugi strani je pomemben tudi zaradi tega, ker se dotika tudi dela NVO na podro?ju du�evnega zdravja.

Lahko bi dejali, da smo nevladne organizacije na tem podro?ju aktivno spro�ile razpravo z zakonodajalcem. �al pa je ta razprava v?asih bila bolj enosmerna oziroma poteka samo s strani nevladnih organizacij.

�ENT je mednarodno vklju?en v naslednje mre�e: MHE - Evropska organizacija za du�evno zdravje, CEFEC - Evropsko zdru�enje socialnih podjetij, WAPR - Svetovno zdru�enje za psihosocialno rehabilitacijo organizacij, EUFAMI - Evropsko zdru�enje svojcev ljudi z du�evno motnjo (pridru�eni ?lan).

Preko teh organizacij lahko govorimo o vklju?evanju na�e organizacije v dialog z Evropskim parlamentom. Kot �e omenjeno, je organizacija MHE, ki dejansko zdru�uje razli?ne organizacije iz podro?ja du�evnega zdravja, zelo aktivna pri lobiranju z evropskimi institucijami.

Za?etek decembra je bil zelo produktiven, saj se je v tem ?asu odvijalo veliko dogodkov, ki so pomembni za podro?je zdravja.

Zadnji dogodek preko katerega je MHE pristopila do EP je poteka v za?etku decembra 2007 v Bruslju. MHE je skupaj z evropskim poslancem organizirala debatno kosilo na temo »Enake mo�nosti, enako spo�tovanje: promocija du�evnega zdravja in blagostanje pri zaposlovanju«. Dogodek je potekal v prostorih Evropskega parlamenta, debata je bila usmerjena na prerez socialnih politik in politik na podro?ju zdravja, natan?neje du�evno zdravje (blagostanje) na delovnem mestu. Na tovrstna sre?anja so vabljeni poslanci EP, vsi ?lani MHE, in�titucije ter odbori ter skupine Evropskega parlamenta, ki se ukvarjajo s tem podro?jem.

Podoben dogodek, vendar z nekoliko razli?no vsebino je MHE organiziral �e lani. V tem primeru je bil �ENT pohvaljen, saj smo uspeli povabiti in prepri?ati najve? svojih evropskih poslancev.
MHE kot ?lan EPHA-e se udele�uje sestankov in delavnic in tako posredno pripomore k akciji in dialogu z EP.

Kot omenjeno komunikacija z EP poteka ve?inoma posredno preko organizacij oziroma mre�, ki imajo ve?ji vpliv oziroma dostop do EP. Zanimivo izhodi�?e za razpravo je kako bi lahko majhne NVO same pristopale do EP?

�ENT – Slovensko zdru�enje za du�evno zdravje
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
Go to top Pošlji odgovor
Poganja FireBoardnaloži zadnje poslana sporočila na namizje