Dialog EP


Dobrodošli, Obiskovalec!
Prosimo, da se Prijavite ali Registrirate.    Ste izgubili geslo?
Go to bottom Pošlji odgovor Priljubljena: 0
TEMA: Zaključki razprave in priporočila
#87
SLOGA ()
Kliknite tukaj za ogled profila tega uporabnika
Rojstni dan:
Zaključki razprave in priporočila Pred 14 Leti  
Zaklju?ki razprave in priporo?ila

1. Slovenski evroposlanci so za?eli obve�?ati Slogo (slovenske NVRO) o aktualnem dogajanju v EP na podro?ju razvojnega sodelovanja in humanitarne pomo?i. Prav tako so o tem obve�?eni s strani razli?nih tematskih delovnih skupin evropske mre�e Concord. Intenzivnej�o izmenjavo informacij pa bi �eleli vzpostaviti tudi z nacionalnimi poslanci.

2. Sodelovanje Odbora za razvoj s Slogo je obetavno. Sloga je vzpostavila dialog s slovensko evroposlanko dr. Romano Jordan Cizelj. Na?rtujejo vzpostavitev konkretnega dialoga (sodelovanja) z Ljudmilo Novak v lu?i priprav ACP-EU parlamentarnega sre?anja, ki bo marca 2008 v Ljubljani. Prav tako na?rtujejo vzpostaviti stike z nacionalnimi in evropskimi poslanci, ki imajo interes na podro?ju izobra�evanja za razvoj.

3. Do Evropskega parlamenta Sloga dostopa preko evropske mre�e Concord. Sodelovanje je dobro, vendar se Sloga soo?a s pomanjkanjem finan?nih kapacitet, da bi se lahko �e bolj aktivno udejstvovala v okviru svojih in Concordovih tematskih delovnih skupin. Zato bi �elela Sloga dati pobudo, da bi EP spodbujal udele�bo nacionalnih predstavnikov NVRO oz. mre� v dialogu z EP na na?in dolo?itve nacionalnih kvot za sredstva, ki jih namenja EP za krepitev dialoga NVRO z EP. Na ta na?in bi se posamezne vsebinske NVRO v okviru Sloginih delovnih skupin lahko okrepile, zato da bi lahko EP redno podajale vsebinske predloge.

4. �eleli bi, da se informiranje slovenskih NVRO uredi na sistemski na?in, tako da se okrepi informacijsko-komunikacijska dejavnost Informacijske pisarne Evropskega parlamenta za Slovenijo na na?in tedenskega elektronska obve�?anja o splo�nih zadevah, ki so relevantne za vse NVRO in po posameznih policy podro?jih, za katere so zainteresirane tudi druge NVO.

5. Sloga vidi konkretne prilo�nosti za krepitev dialoga s slovenskimi evroposlanci preko lastnih orodij za spletno komuniciranje (blog, forum).

SLOGA – Platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomo?
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
      Teme Avtor Datum
    thread link
Zaključki razprave in priporočila
SLOGA 22/01/2008 10:41
Go to top Pošlji odgovor
Poganja FireBoardnaloži zadnje poslana sporočila na namizje