Dialog EP


Dobrodošli, Obiskovalec!
Prosimo, da se Prijavite ali Registrirate.    Ste izgubili geslo?
Go to bottom Pošlji odgovor Priljubljena: 0
TEMA: Zaključki razprave in priporočila
#85
Zaključki razprave in priporočila Pred 13 Leti, 6 Meseci  
Zaklju?ki razprave in priporo?ila

Skozi razpravo je bilo oblikovanih ve? priporo?il in pobud, namenjenih Evropskemu parlamentu in drugim institucijam EU, Uradu Vlade RS za enake mo�nosti ter �enskemu lobiju Slovenije:

1. �enskemu lobiju Slovenije kot nacionalni mre�i nevladnih organizacij s podro?ja enakosti spolov predlagamo, naj politi?nim strankam v Sloveniji po�lje pobudo, da naj si prizadevajo, da bo v naslednjem mandatu Evropskega parlamenta v Odboru EP za pravice �ensk in enakost spolov sodeloval tudi nekdo od poslank / poslancev iz Slovenije. Do takrat priporo?amo nevladnim organizacijam, da se z morebitnimi pobudami za Odbor EP za pravice �ensk in enakost obra?ajo tudi na Pododbor za ?lovekove pravice oz. poslanca Lojzeta Peterleta, ki je ?lan tega odbora.

2. �enskemu lobiju Slovenije tudi predlagamo, da pred naslednjimi volitvami v Evropski parlament na politi?ne stranke v Sloveniji naslovi vpra�anje, ali se bo njihov poslanec/ka boril za to, da bo ?lan/ica Odbora za pravice �ensk in enakost, vpra�anje oz. ustrezno izjavo pa naj po�lje tudi medijem.

3. Urad Vlade RS za enake mo�nosti in ministrstva pozivamo, naj redno objavljajo vse aktualne informacije v zvezi z delom Evropskega parlamenta na podro?ju enakosti spolov, in sicer ministrstva ustrezne podro?ne informacije (npr. ministrstvo za kmetijstvo, ko gre za polo�aj �ensk na pode�elju ipd.), Urad za enake mo�nosti pa vse informacije oz. naj opravlja funkcijo spletnega sti?i�?a za informacije o enakosti spolov tudi na evropski ravni.

4. Urad Vlade RS za komuniciranje pozivamo, naj sproti obve�?a o dogajanjih v Evropskem parlamentu na podro?ju enakosti spolov in na drugih podro?jih.

5. Urad za enake mo�nosti pozivamo, naj na spletu oblikuje osnovno (in ne minimalno) bazo podatkov o dokumentih s podro?ja enakosti spolov in postopkih institucij EU. Dokumenti in obvestila o fazah postopkov naj bodo objavljeni a�urno.

6. Evropski parlament in druge institucije EU pozivamo, naj na svoje spletne strani vklju?ijo kvaliteten (strukturiran) iskalnik, ki bo dal tudi mo�nost iskanja dokumentov izven institucionalne strukture (npr. »�enske in zdravje«). Predlagamo, da pobudo podpre informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji.

7. Institucije EU pozivamo, naj v prihodnje v svojih dokumentih uredijo tudi za�?ito pred pornografijo izven delovnega mesta.

8. Na Evropski parlament naslavljamo pobudo, naj spodbudi OZN, da ponovno organizira svetovno konferenco o �enskah, kot so bile organizirane v letih 1975, 1980, 1985 in 1995.

Dru�tvo Vita Activa
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
      Teme Avtor Datum
    thread link
Zaključki razprave in priporočila
Vita Activa 22/01/2008 10:32
Go to top Pošlji odgovor
Poganja FireBoardnaloži zadnje poslana sporočila na namizje