Dialog EP


Dobrodošli, Obiskovalec!
Prosimo, da se Prijavite ali Registrirate.    Ste izgubili geslo?
Go to bottom Pošlji odgovor Priljubljena: 0
TEMA: Zaključki razprave in priporočila
#85
Zaključki razprave in priporočila Pred 13 Leti, 10 Meseci  
Zaklju?ki razprave in priporo?ila

Skozi razpravo je bilo oblikovanih ve? priporo?il in pobud, namenjenih Evropskemu parlamentu in drugim institucijam EU, Uradu Vlade RS za enake mo�nosti ter �enskemu lobiju Slovenije:

1. �enskemu lobiju Slovenije kot nacionalni mre�i nevladnih organizacij s podro?ja enakosti spolov predlagamo, naj politi?nim strankam v Sloveniji po�lje pobudo, da naj si prizadevajo, da bo v naslednjem mandatu Evropskega parlamenta v Odboru EP za pravice �ensk in enakost spolov sodeloval tudi nekdo od poslank / poslancev iz Slovenije. Do takrat priporo?amo nevladnim organizacijam, da se z morebitnimi pobudami za Odbor EP za pravice �ensk in enakost obra?ajo tudi na Pododbor za ?lovekove pravice oz. poslanca Lojzeta Peterleta, ki je ?lan tega odbora.

2. �enskemu lobiju Slovenije tudi predlagamo, da pred naslednjimi volitvami v Evropski parlament na politi?ne stranke v Sloveniji naslovi vpra�anje, ali se bo njihov poslanec/ka boril za to, da bo ?lan/ica Odbora za pravice �ensk in enakost, vpra�anje oz. ustrezno izjavo pa naj po�lje tudi medijem.

3. Urad Vlade RS za enake mo�nosti in ministrstva pozivamo, naj redno objavljajo vse aktualne informacije v zvezi z delom Evropskega parlamenta na podro?ju enakosti spolov, in sicer ministrstva ustrezne podro?ne informacije (npr. ministrstvo za kmetijstvo, ko gre za polo�aj �ensk na pode�elju ipd.), Urad za enake mo�nosti pa vse informacije oz. naj opravlja funkcijo spletnega sti?i�?a za informacije o enakosti spolov tudi na evropski ravni.

4. Urad Vlade RS za komuniciranje pozivamo, naj sproti obve�?a o dogajanjih v Evropskem parlamentu na podro?ju enakosti spolov in na drugih podro?jih.

5. Urad za enake mo�nosti pozivamo, naj na spletu oblikuje osnovno (in ne minimalno) bazo podatkov o dokumentih s podro?ja enakosti spolov in postopkih institucij EU. Dokumenti in obvestila o fazah postopkov naj bodo objavljeni a�urno.

6. Evropski parlament in druge institucije EU pozivamo, naj na svoje spletne strani vklju?ijo kvaliteten (strukturiran) iskalnik, ki bo dal tudi mo�nost iskanja dokumentov izven institucionalne strukture (npr. »�enske in zdravje«). Predlagamo, da pobudo podpre informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji.

7. Institucije EU pozivamo, naj v prihodnje v svojih dokumentih uredijo tudi za�?ito pred pornografijo izven delovnega mesta.

8. Na Evropski parlament naslavljamo pobudo, naj spodbudi OZN, da ponovno organizira svetovno konferenco o �enskah, kot so bile organizirane v letih 1975, 1980, 1985 in 1995.

Dru�tvo Vita Activa
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
Go to top Pošlji odgovor
Poganja FireBoardnaloži zadnje poslana sporočila na namizje