Dialog EP


Dobrodošli, Obiskovalec!
Prosimo, da se Prijavite ali Registrirate.    Ste izgubili geslo?
Go to bottom Pošlji odgovor Priljubljena: 0
TEMA: Zaključki razprave in priporočila
#81
Zaključki razprave in priporočila Pred 13 Leti, 10 Meseci  
Zaklju?ki razprave in priporo?ila

1. Evropski nivo bi moral organizirati telo (na lastno iniciativo), ki bi spremljal interese NVO, predvsem pa bi bil mandat tega telesa, da skupaj s predstavniki NVO oblikujejo strategijo skupnega sodelovanja.

2. Evropski nivo bi moral vzpostaviti in financirati kanale, preko katerih bi se vr�ila komunikacija. Pomembno vlogo imajo tudi evropska predstavni�tva v posameznih dr�avah, s pomo?jo katerih bi se lahko blikovala �e mo?nej�a vez sodelovanja. To bi bilo mo�no narediti tudi s tesnej�im sodelovanjem s slovenskimi predstavniki v evropskem parlamentu oziroma predstavnikih v evropskih telesih, ?e �e govorimo bolj splo�no. Med predsedovanjem EU, bi se lahko organizirale aktivnosti, kjer bi se pristojnim za posamezna podro?ja poglobljeno predstavila stali�?a in aktivnosti mednarodnih NVO, ki pokrivajo dolo?eno tematiko

3. Klju?na je dobra reprezentativnost na evropskem nivoju – zato je potrebno imeti dobro krovno organizacijo, ki zdru�uje interese mednarodnih NVO-jev. Da zagotavlja pravilen status NVO pri sooblikovanju politik v evropski zakonodaji. Tudi za posamezen sektor, je klju?no, da je vzpostavljen enoten predstavnik, ki lahko zdru�uje ve? NVO na evropskem nivoju. Kakovostno mre�enje je pomembno.

4. Pomembna je prepoznavnost NVO na nacionalni ravni – s tem se pridobi ve? simpatizerjev iz dr�ave, hkrati se pove?a prepoznavnost na evropskem nivoju. Kakovostni projekti vplivajo na ve?jo prepoznavnost, to pa omogo?a ve?ji vpliv. Pojavlja se tudi problem kadrov – in sicer Evropski parlament sicer financira obse�ne projekte, toda v?asih je na te te�ko aplicirat zgolj zaradi tega, ker je NVO kadrovsko morda tudi finan?no podhranjena. Pogosto je zaslediti, da se kadri pri NVO redno menjavajo, kar zmanj�uje kontinuiteto dela. Mnogokrat je to povezano tudi s financiranjem NVO.

5. NVO bi si morale prizadevati za bolj�e sodelovanje s slovenskimi predstavniki v Evropskem parlamentu. Nadalje, na evropskem nivoju bi morale NVO vzpostaviti tak�en sistem lobiranja, kot se ga lotevajo predstavniki gospodarstva. Resda ni to povsem enostavna naloga, predvsem ?e vzamemo v obzir razli?na finan?na zaledja, vendar je klju?na pri vzpostavljanju dobri izhodi�? za sooblikovanje politike.

�OUM – �tudentska organizacija Univerze v Mariboru
�OS – �tudentska organizacija Slovenije
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
Go to top Pošlji odgovor
Poganja FireBoardnaloži zadnje poslana sporočila na namizje