Dialog EP


Dobrodošli, Obiskovalec!
Prosimo, da se Prijavite ali Registrirate.    Ste izgubili geslo?
Go to bottom Pošlji odgovor Priljubljena: 0
TEMA: Zaključki razprave in priporočila
#81
Zaključki razprave in priporočila Pred 13 Leti, 2 Meseci  
Zaklju?ki razprave in priporo?ila

1. Evropski nivo bi moral organizirati telo (na lastno iniciativo), ki bi spremljal interese NVO, predvsem pa bi bil mandat tega telesa, da skupaj s predstavniki NVO oblikujejo strategijo skupnega sodelovanja.

2. Evropski nivo bi moral vzpostaviti in financirati kanale, preko katerih bi se vr�ila komunikacija. Pomembno vlogo imajo tudi evropska predstavni�tva v posameznih dr�avah, s pomo?jo katerih bi se lahko blikovala �e mo?nej�a vez sodelovanja. To bi bilo mo�no narediti tudi s tesnej�im sodelovanjem s slovenskimi predstavniki v evropskem parlamentu oziroma predstavnikih v evropskih telesih, ?e �e govorimo bolj splo�no. Med predsedovanjem EU, bi se lahko organizirale aktivnosti, kjer bi se pristojnim za posamezna podro?ja poglobljeno predstavila stali�?a in aktivnosti mednarodnih NVO, ki pokrivajo dolo?eno tematiko

3. Klju?na je dobra reprezentativnost na evropskem nivoju – zato je potrebno imeti dobro krovno organizacijo, ki zdru�uje interese mednarodnih NVO-jev. Da zagotavlja pravilen status NVO pri sooblikovanju politik v evropski zakonodaji. Tudi za posamezen sektor, je klju?no, da je vzpostavljen enoten predstavnik, ki lahko zdru�uje ve? NVO na evropskem nivoju. Kakovostno mre�enje je pomembno.

4. Pomembna je prepoznavnost NVO na nacionalni ravni – s tem se pridobi ve? simpatizerjev iz dr�ave, hkrati se pove?a prepoznavnost na evropskem nivoju. Kakovostni projekti vplivajo na ve?jo prepoznavnost, to pa omogo?a ve?ji vpliv. Pojavlja se tudi problem kadrov – in sicer Evropski parlament sicer financira obse�ne projekte, toda v?asih je na te te�ko aplicirat zgolj zaradi tega, ker je NVO kadrovsko morda tudi finan?no podhranjena. Pogosto je zaslediti, da se kadri pri NVO redno menjavajo, kar zmanj�uje kontinuiteto dela. Mnogokrat je to povezano tudi s financiranjem NVO.

5. NVO bi si morale prizadevati za bolj�e sodelovanje s slovenskimi predstavniki v Evropskem parlamentu. Nadalje, na evropskem nivoju bi morale NVO vzpostaviti tak�en sistem lobiranja, kot se ga lotevajo predstavniki gospodarstva. Resda ni to povsem enostavna naloga, predvsem ?e vzamemo v obzir razli?na finan?na zaledja, vendar je klju?na pri vzpostavljanju dobri izhodi�? za sooblikovanje politike.

�OUM – �tudentska organizacija Univerze v Mariboru
�OS – �tudentska organizacija Slovenije
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
Go to top Pošlji odgovor
Poganja FireBoardnaloži zadnje poslana sporočila na namizje