Dialog EP


Dobrodošli, Obiskovalec!
Prosimo, da se Prijavite ali Registrirate.    Ste izgubili geslo?
Go to bottom Pošlji odgovor Priljubljena: 0
TEMA: Poročilo z delavnice
#65
Poročilo z delavnice Pred 13 Leti, 11 Meseci  
Kratko poro?ilo z delavnice Ker je tudi umetnost lahko delo in poklic

V okviru konference Evropski parlament in nevladne organizacije - krepitev dialoga je 7. decembra 2007 na FDV-ju v Ljubljani v organizaciji Artservisa / SCCA-Ljubljana potekala delavnica z naslovom Ker je tudi umetnost lahko delo in poklic.

Na delavnici je sodelovalo 18 udele�encev, ki so posku�ali najti skupni jezik pri identificiranju problemov, ki tarejo samozaposlene ustvarjalce v kulturi.

Prisotni predstavniki javne uprave oziroma ministrstev - Ministrstvo za delo, Ministrstvo za finance in Zavod za zaposlovanje - so v prvem delu delavnice izpostavili probleme, s katerimi se sre?ujejo pri svojem delu s samozaposlenimi. Strinjali so se z nujnostjo dialoga ter izrazili �eljo po vzpostavitvi trajnej�ega sodelovanja z umetniki oz. njihovimi predstavniki. Ministrstvo za kulturo se posveta ni udele�ilo.

V drugem delu delavnice sta spregovorili ?lanica Evropskega parlamenta (Odbor za kulturo in izobra�evanje) Claire Gibault in ?lanica slovenskega parlamenta Majda �irca (?lanica Odbora za kulturo, �olstvo in �port). Obe parlamentarni gostji sta pojasnili, da Evropska unija ne regulira kulturnih zakonov v dr�avah ?lanicah, zato "zahteve EU-ja" ne bi smele biti izgovor dr�ave pri slab�anju polo�aja umetnikov.
Claire Gibault je poudarila, da si je za podro?je kulture potrebno prizadevati. Posebej je izpostavila mobilnost umetnikov, politiko viz in pokojnine za umetnike v primeru mobilnosti. Majdi �irca se zdi sedanji status za samozaposlene umetnike dober in ga je treba ohraniti.

Zaklju?ki:
- Ministrstvo za delo je v dogovoru z MJU, ki �e razvija programe zaposlovanja v NVO sektorju. Ponujajo sodelovanje z nevladnim kulturnim sektorjem za projekte inovativnih praks, ki je lahko tudi program samozaposlitve umetnikov. Za izvajanje tega programa bi potrebovali tudi informacijsko podporo, ki bi pospe�evala razvoj novih zaposlitvenih mo�nosti s poudarkom na samozaposlenih umetnikih (info pisarna, spletna stran, svetovanje).
- Udele�enci so se strinjali z na�o pobudo sodelovanja in izrazili prepri?anje, da je nujno vzpostaviti trajnej�i dialog.
- Predlog Majde �irca je, da se zaklju?ke delavnice po�lje medijem, ministrstvom in dr�avnemu zboru.
- Predstavnica Ministrstva za delo je predlagala, da se vsi udele�enci medsebojno obve�?amo preko skupne liste.
- Eden izmed udele�encev je pozval Ministrstvo za delo, naj dr�i svojo besedo in uresni?i sodelovanje z NVO sektorjem.
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
Go to top Pošlji odgovor
Poganja FireBoardnaloži zadnje poslana sporočila na namizje