Dialog EP


Dobrodošli, Obiskovalec!
Prosimo, da se Prijavite ali Registrirate.    Ste izgubili geslo?
Odg:Stanje in možnosti dialoga med EP in NVO (1 Gleda to stran) (1) )
Go to bottom Pošlji odgovor Priljubljena: 0
TEMA: Odg:Stanje in možnosti dialoga med EP in NVO
#61
Stanje in monosti dialoga med EP in NVO Pred 13 Leti, 12 Meseci  
Povzetki ugotovitev delavnice »Dialog na podro?ju sociale«,
Konferenca »Evropski parlament in nevladne organizacije – krepitev dialoga«,
Fakulteta za drubene vede, Kardeljeva plo?ad 5, Ljubljana 7.-8. december 2007.

1. O dialogu EP in NVO:

- EP preko raznih kanalov e omogo?a dialog. Primer so npr. konzultacije pred sprejemom predlogov resolucij na razli?nih podro?jih delovanja odborov parlamenta. za oddajo svojega mnenja je povabljena tudi civilna druba; posamezni dravljani ali NVO.
- NVO premalo seznanjeni s kanali komunikacije, mrea bi omogo?ala organizirano spremljanje novosti na podro?ju sociale na enem mestu in posredovanje zainteresiranim.
- Pomembno, da NVO zavzame enotno pozicijo in jo posreduje naprej. Ovira pri tem je neenotnost NVO in kratki roki s strani EP.
- Naloga NVO, da sami poskrbimo za ve?jo prepoznavnost projektov, programov, organizacij samih. potrebno obve?anje evropskih institucij, medijska pokritost, lobiranje, skupno nastopanje = potreba po mrei.
- Evropski poslanci premalo poznajo nevladni sektor, podro?ja delovanja, konkretne organizacije, predstavnike, strokovnjake. Potreben ve?ji interes za seznanjanje z NVO sektorjem s strani evropskih poslancev.

2. Konkretne monosti dialoga:

- Agora, ko na posvet predstavniki NVO povabljeni s strani evropskih poslancev, ki pa izbirajo le med tistimi ki jih poznajo, preferirajo.)
- Februarja 2008 bo v okviru EP potekal posvet o socialnem vklju?evanju. – monost za NVO, da poda enotno mnenje, potrebno lobirati za dalje toke.
- Citizenship forum – Active citizenship Program – monost vklju?evanja NVO

Damjan Beton
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
#92
Odg:Stanje in možnosti dialoga med EP in NVO Pred 13 Leti, 10 Meseci  
- Z delom Evropskega parlamenta na podro?ju star�evstva in dru�ine smo seznanjeni. Njegovo delo temelji na nedemokrati?ni splo�ni volilne pravici, ki priznava volilne glasove in s tem politi?no vrednost samo polnoletnim dr�avljanom. Evropski parlament oz. Evropska komisija ne moreta pozitivno vplivati na dru�insko politiko. Evropska dru�inska politika ne more upo�tevati dru�ine kot osnovne ekonomske celice dru�be in vodi splo�no �kodljivo vojno proti dru�ini. Posledica te vojne je nizka rodnost, zmanj�evanje ekonomsko aktivne generacije, staranje prebivalstva in drugi ekonomsko-demografski problemi.

- Pobude na evropske poslance smo �e naslovili.

- Nismo �e bili seznanjeni z ustreznimi pobudami evropskih mre�, ki naj bi bile naslovljene na Evropski parlament. Ko bomo o taki pobudi ali mo�nosti obve�?eni, jo bomo v In�titutu za star�evstvo in dru�ino ustrezno upo�tevali.

- Takega dogodka smo se udele�ili.

Anton Bajec
In�titut za star�evstvo in dru�ino
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
#93
Odg:Stanje in možnosti dialoga med EP in NVO Pred 13 Leti, 10 Meseci  
- Mo�nosti sodelovanja NVO in Evropskega parlamenta so majhne, ker je EP samozadosten in takega sodelovanja verjetno ne potrebuje. Mo�nost takega sodelovanja lahko omogo?i le EP kot nadrejeni organ, NVO pa lahko tako mo�nost uporabijo. NVO kot politi?no podrejena skupina dr�avljanov nimajo nikakr�ne mo�nosti motiviranja EP za sodelovanje.
Sodelovanje med Evropskim parlamentom in NVO bo verjetno lahko steklo �ele potem, ko bo ute?eno sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in NVO.

- Poznamo primere formalnega sodelovanja, ne poznamo pa primerov u?inkovitega sodelovanja med Evropskim parlamentom in NVO.

Anton Bajec
In�titut za star�evstvo in dru�ino
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
Go to top Pošlji odgovor
Poganja FireBoardnaloži zadnje poslana sporočila na namizje