Dialog EP


Dobrodošli, Obiskovalec!
Prosimo, da se Prijavite ali Registrirate.    Ste izgubili geslo?
Go to bottom Pošlji odgovor Priljubljena: 0
TEMA: Priporočila za dialog z EP na področju razvoja
#14
Sloga ()
Uporabnik ni dosegljiv Kliknite tukaj za ogled profila tega uporabnika
Doseganje partnerstva z EP na podro?ju razvoja Pred 14 Leti  
Uvod k razpravi:
Razprava je namenjena sodelovanju med Evropskim parlamentom in nevladnimi organizacijami za razvojno sodelovanje in humanitarno pomo? (v nadaljevanju NVRO) na podro?ju razvoja. Tekom razprave bomo poskuali odgovoriti na naslednje vpraanje:

Kako lahko partnerstvo med Evropskim parlamentom in NVRO pripomore k uresni?itvi skupnih ciljev?

Vljudno vabljeni k razpravi,

Anja
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
#57
Sloga ()
Uporabnik ni dosegljiv Kliknite tukaj za ogled profila tega uporabnika
Priporočila za dialog z EP na področju razvoja Pred 13 Leti, 12 Meseci  


Priporo?ila Slogine delavnice »Razvojno sodelovanje«,
Konferenca »Evropski parlament in nevladne organizacije – krepitev dialoga«,
Fakulteta za dru�bene vede, Kardeljeva plo�?ad 5, Ljubljana 7.-8. december 2007.

1. Kaj lahko Evropski parlament naredi za bolj�i dialog z NVRO?

Slovenski evroposlanci so za?eli obve�?ati Slogo (slovenske NVRO) o aktualnem dogajanju v EP na podro?ju razvojnega sodelovanja in humanitarne pomo?i. Prav tako smo o tem obve�?eni s strani razli?nih tematskih delovnih skupin evropske mre�e Concord. Intenzivnej�o izmenjavo informacij bi �eleli vzpostaviti tudi z nacionalnimi poslanci.

2. Kaj lahko NVRO naredijo za bolj�i dialog z Evropskim parlamentom?

Sloga je vzpostavila dialog s slovensko evroposlanko dr. Romano Jordan Cizelj. Na?rtujemo vzpostavitev konkretnega dialoga (sodelovanja) z Ljudmilo Novak v lu?i priprav ACP-EU parlamentarnega sre?anja, ki bo marca 2008 v Ljubljani. Prav tako na?rtujemo vzpostaviti stike z nacionalnimi in evropskimi poslanci, ki imajo interes na podro?ju izobra�evanja za razvoj.

Do Evropskega parlamenta Sloga dostopa preko evropske mre�e Concord. Sodelovanje je dobro. Vendar se Sloga soo?a s pomanjkanjem finan?nih kapacitet, da bi se lahko �e bolj aktivno udejstvovala v okviru svojih in Concordovih tematskih delovnih skupin.

Zato bi �elela Sloga dati pobudo, da bi EP spodbujal udele�bo nacionalnih predstavnikov NVRO oz. mre� v dialogu z EP na na?in dolo?itve nacionalnih kvot za sredstva, ki jih namenja EP za krepitev dialoga NVRO z EP. Na ta na?in bi se posamezne vsebinske NVRO v okviru Sloginih delovnih skupin lahko okrepile, zato da bi lahko EP redno podajale vsebinske predloge.

3. Dialog z EP na razli?nih podro?jih delovanja

Sodelovanje Odbora za razvoj s Slogo je obetavno. �eleli bi, da se informiranje slovenskih NVRO uredi na sistemski na?in, tako da se okrepi informacijsko-komunikacijska dejavnost Informacijske pisarne Evropskega parlamenta za Slovenijo na na?in tedenskega elektronska obve�?anja o splo�nih zadevah, ki so relevantne za vse NVRO in po posameznih policy podro?jih, za katere so zainteresirane tudi druge NVO.

Sloga vidi konkretne prilo�nosti za krepitev dialoga s slovenskimi evroposlanci preko lastnih orodij za spletno komuniciranje (blog, forum).

Anja Me�i?
SLOGA - Slovenian Global Action
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
Go to top Pošlji odgovor
Poganja FireBoardnaloži zadnje poslana sporočila na namizje