Dialog EP


Dobrodošli, Obiskovalec!
Prosimo, da se Prijavite ali Registrirate.    Ste izgubili geslo?
Go to bottom Pošlji odgovor Priljubljena: 0
TEMA: Ugotovitve in priporočila delovne skupine
#47
Vpraanja za razpravo Pred 14 Leti  
1. Kako bi ocenili sodelovanje nevladnih organizacij in Evropskega parlamenta (odborov, poslancev,...) na podro?ju ?lovekovih pravic?

2. Poznate kakne primere dobrega sodelovanja/uspenih pobud nevladnih organizacij?

Vljudno vabljeni k razpravi!

Tina Michieli
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
#48
Sodelovanje na podro?ju ?lovekovih pravic Pred 14 Leti  
Sodelovanja NI.

Dobra praksa: AI, MI, aktivisti v LIBE odboru maja 2007.

Bla Kova?,
AIS
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
#49
Sodelovanje na podro?ju ?lovekovih pravic Pred 14 Leti  
Ne sodelujemo.

Nina Obran
Drutvo Klju?
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
#50
Sodelovanje na podro?ju ?lovekovih pravic Pred 14 Leti  
- ne sodelujemo z njimi;
- sodelovanje v zvezi z azilom ne;
- v zvezi z izbrisanimi je bilo sodelovanje vzpostavljeno;
- LBE - obravnava azila preko Brejca (nevladne organizacije) in Peterle.

Aida Hadiahmetović
Slovenska filantropija
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
#51
Sodelovanje na podro?ju ?lovekovih pravic Pred 14 Leti  
Sodelovanja med Evropskim parlamentom in nevladnimi organizacijami na podro?ju zdravja in ?lovekovih pravic prakti?no ni. Razlog za to je manjko komunikacije med dravljani in najvijo evropsko institucijo. Temu pa verjetno botruje premalo naporov in volje z obeh strani.

Primo Verbi?
Drutvo za svobodo odlo?anja - SVOOD
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
#69
Ugotovitve in priporočila delovne skupine Pred 13 Leti, 11 Meseci  
Ljubljana, 19.12.2007


UGOTOVITVE IN PRIPORO?ILA DELOVNE SKUPINE S PODRO?JA ?LOVEKOVIH PRAVIC – Konferenca “Evropski parlament in nevladne organizacije – krepitev dialoga?

Ugotovitve nevladnih organizacij, ki delujemo na podro?ju azila oziroma ?lovekovih pravic:

- dobra koordinacija NVO v slovenskem prostoru pri vplivanju na oblikovanje politik, tekom zakonodajnega postopka, reagiranju preko sredstev javnega obve�?anja;
- NVO sicer posredujemo svoja priporo?ila, mnenja, predloge in opozarjamo na kr�itve tudi v prostoru EU, vendar posredno, predvsem preko tujih diplomatskih veleposlani�tev in misij (npr. UNHCR), ki imajo ve?ji posluh za ?lovekove pravice, mednarodnih organizacij s sede�em v Bruslju, ipd.;
- delovanje slovenskih NVO zunaj Slovenije je slabo zaradi nepoznavanja mo�nih oblik dialoga z evropskimi institucijami, tudi Evropskim parlamentom;
- delovanje slovenskih NVO zunaj Slovenije je slabo tudi zaradi slab�e tehni?ne opremljenosti nekaterih NVO;
- NVO ne poznamo mo�nih oblik dialoga z Evropskim parlamentom, niti ne poznamo dobro njegovih spletnih strani, ker jih ne uporabljamo;
- NVO smo zadr�ane glede vklju?evanja v krovne nevladne organizacije s sede�em v Bruslju zaradi prepri?anja, da na�a stali�?a ter problematika, s katero se sre?ujemo v Sloveniji, ne bodo upo�tevana;
- Iz razloga porazdelitve finan?nih sredstev med organizacije, ki so vklju?ene v krovno organizacijo, je prav tako vidna nenaklonjenost vklju?evanju v krovne organizacije.


Priporo?ila nevladnih organizacij za vzpostavitev bolj�ega dialoga z Evropskim parlamentom:

- obstoj brezpla?nega informacijskega telefona v Sloveniji, kjer bi lahko nevladne organizacije pridobile informacije, ki bi jih potrebovale za lobiranje na ravni EU, predvsem o tem, kdo je primeren naslovnik predlogov, kritik, kako poteka postopek na Evropskem parlamentu, v kateri fazi postopka je sprejem dolo?enega dokumenta, kdaj se lahko nevladne organizacije v ta postopek vklju?imo, ipd.;
- ve?ja aktivnost Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji pri nudenju pomo?i NVO, kot omenjeno v prej�nji alineji oziroma odprtje specializirane NVO pisarne za tovrstno pomo?;
- potrebno je vzpostaviti ve? neformalnih stikov z evropskimi poslanci, predvsem s slovenskimi – potreba po tem, da so na�i poslanci la�je dostopni civilni dru�bi v Sloveniji, predvsem preko njihovih pisarn;
- potreba, da slovenski poslanci v Evropskem parlamentu nastopajo predvsem kot evropski poslanci in ne toliko kot ?lani svojih strank, saj vse premalo ?asa namenjajo problemom, na katere bi jih rada opozorila civilna dru�ba;
- mo�nost zamrznitve drugih funkcij evropskih poslancev v ?asu njihovega poslanskega mandata;
identifikacija evropskih NVO mre�, ki se ukvarjajo s problematiko ?lovekovih pravic;
- ve?ja medijska odmevnost o delovanju Evropskega parlamenta.

Vita Habjan, univ. dipl. prav.
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC
 
 
  Za pisanje po forumu se prijavite ali registrirajte.
Go to top Pošlji odgovor
Poganja FireBoardnaloži zadnje poslana sporočila na namizje